Ivo Pujman, člen Redakční rady Svazu a Leteckého spolku Praha, nabízí všem členským složkám Svazu svoji digitální knihovnu letecké literatury, časopisů a videí (viz tabulka) k využití. Jde zhruba o 2270 publikací, cca 4000 čísel časopisů, připraveno je i cca 1500 filmů a videí (dosud zařadil do systému elektronické knihovny cca 300 filmů). Jde kromě filmů převážnou většinou (99,5 %) o soubory ve formátu .JPG, každá publikace či časopis jsou list po listu naskenované na plochém skeneru.

0000-tabulka-20240222

Vzhledem k platným EU a českým zákonům nelze tuto knihovnu dát na net k volnému přístupu, což by bylo technicky nejjednodušší. Lze ji však bez omezení využívat například v regionálních muzeích jako elektronickou čítárnu s přístupem na místních PC pracovních stanicích. Nelze však z této databáze odesílat na jiné webové a mailové adresy přes internet z dané letecké knihovny jakékoli tituly, knížky, čísla časopisů, atd, ani kopírovat je do jiných paměťových médií. Ing. Pujman je připraven vysvětlit, jak lze s touto knihovnou pracovat, jakmile by po předchozí dohodě s členskou složkou svazu přivezl a věnoval celou databázi na místě.

Je třeba říci, že systém databáze bude nadále „živý“, tj. například předpokládá, že členové Svazu, kteří budou mít zájem na spolupráci, a zjistí, že vlastní knihu, časopis či film a video, které není prozatím v evidenci této knihovny, umožní je zdigitalizovat a jejich digitální kopii vložit do stávající databáze. Pokud už je mají v elektronické podobě, a chtějí spolupracovat, je žádoucí spojit se s Ing. Pujmanem (mail „ivo.pujmanseznam.cz“, tel. 721 688 588, a společně vyřeší doplnění knihovny i o jejich data.

Ing. Pujman bude nadále s knihovnou jako její administrátor pracovat, doplňovat ji, a spravovat ji, ale vyzývá jakékoli ochotné členy Svazu, kteří by se chtěli na této práci podílet, a později (nikdo není nesmrtelný) správu této databáze i převzít, aby se mu ozvali. Prosí členy Svazu, aby bez rozpaků předkládali návrhy a náměty, jak fungování této databáze vylepšit, doplňovat ji o další položky, a hlavně, aby si někteří členové Svazu vzali za svou vlastní účast na správě této knihovny podle svého uvážení, například i jednotlivých částí databáze knihovny neboli do budoucna se stali spolutvůrci a správci databáze jako její vlastní „fotři“, protože jak říkal nebožtík vysocevážený Ing. Kobrle, věc, která nemá fotra, je odsouzena většinou k zániku.

Ivo Pujman předpokládá, že tímto způsobem by mohl vzniknout zárodek něčeho, co pracovně označuje jako jakési Dokumentační středisko Svazu v rámci Redakční rady Svazu. Do něj po rozběhnutí fungování knihovny a aktivizaci spolupracovníků v rámci Svazu hodlá předat i svůj vlastní zdigitalizovaný letecký archív (práce cca 45 let). Navrhuje, aby toto středisko hrálo do budoucna aktivní roli v rámci samotného Svazu či jeho jménem (jde o technickou stránku věci, nikoli ve smyslu právního zastupování) při oslovování médií, novinářů, atd. Aktivně by je mělo upozorňovat na možnost, že pokud budou chtít cokoli o letectví a letecké historii kdekoli v ČR v médiích publikovat, mají v Českém svazu letectví odborně fundovaného partnera s bohatou databází, z níž bude Svaz schopen a ochoten poskytnout jakoukoli informaci, fotografie, atd. Bude to záviset pochopitelně na existenci spolupracovníků ve Svazu a nějaké technické základně uvažovaného Střediska (třeba s pomocí redakce Flying revue), prvopočátek je ochoten zajišťovat Ivo Pujman sám. Upozornil na to, že však bude třeba dát do budoucna v rámci takto budovaného archívu dohromady například i nějaký vyhledávací a evidenční archívní systém, aby s ním mohli do budoucna pracovat i lidé, kteří nedisponují sloní pamětí. Do budoucna by mělo toto Dokumentační středisko pracovat i jako nástroj Svazu k aktivní propagaci čs. letectví a letecké historie. Závisí to samozřejmě ale na lidech.

Dokumentační středisko by se podle Ivo Pujmana do budoucna mohlo stát i subjektem, který bude mít velkou možnost vyhledávat pomocí členů Svazu a následně zachránit kromě různých hmotných artefaktů (které by předávalo do našich spolupracujících regionálních muzeí) i různá digitalizovaná data z české letecké historie archívního charakteru, a to nejen od jednotlivých členů Svazu, ale i od nečlenů, pokud budou mít něco zajímavého a budou ochotni to Svazu poskytnout (pamětnické věci v rodinách, atd.).

Napsat komentář